• print
آپوکالیپس

دومین واژه ای که در مورد آن به بحث خواهم پرداخت آپوکالیپس می باشد. واژه آپوکالیپس از واژه apokalyptein یونانی مشتق شده که این واژه اخیراز دو بخش «apo» و «kalyptein» تشکیل شده است. پیشوند apo را در بسیاری از واژگان انگلیسی بویژه واژگانی که از زبان یونانی عاریت گرفته شده اند میبینیم مانند: apogee که به معنی دورترین فاصله ماه از زمین و یا در واژهء apocope به معنی ترخیم لغات و یا در واژهء apostasy  به معنی ارتداد یا از دین برگشتگی یا واژهء apostrophe که علامتی است نشانگر حذف شدن قسمتی از کلمه. همانطور که دیده میشود بهترین معادل در زبان انگلیسی برای پیشوند apo همانا away, off, apart میباشد که مفهوم دور شدن جدا شدن و منفصل گشتن را متبادر می نماید. قسمت دوم واژه یا kalyptein به معنی پوشاندن و مخفی کردن است (برخی از قرابت این واژه با واژهء calypso سخن به میان آورده اند calypso در اساطیر یونان الهه ای است که در جزیرهء اگوگیا می زیسته و دل در گرو عشق ادوسئوس داشته) علی ایحال ترکیب apo وkalyptein مفهوم آشکار کردن و مکاشفه را میرساند لذا می توان به لحاظ بن واژه شناسی  برای واژه آپوکالیپس معنی آشکار شدن و یا پرده برداری را در نظر گرفت.

اما برای درک یک واژه تنها پرداختن به بن آن کافی نیست باید به کاربرد و ترادف آن با سایر واژه ها پرداخت. در لغت نامه ها ذیل واژهء آپوکالیپس معانی دیگری آمده است :

مکتبی از متون مذهبی مسیحی و یهودی ما بین سنوات ۲۰۰ قبل از میلاد تا ۳۵۰ بعد از میلاد که در آن به پیشگویی در مورد آخرالزمان و نابودی جهان و رستگاری درستکاران پرداخته شده (لغت نامهء میراث آمریکایی)

هر گونه پیشگویی یا مکاشفه خصوصا در مورد در بلایای طبیعی که منجر به نابودی جهان شده یا جنگی که بواسطه آن نیروهای خیر برای همیشه بر نیروهای شر پیروز می شوند.

در این خصوص ببینید اسکاتولوژی

Comments are closed.